Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal bij het realiseren van onze doelstellingen. Daarom hebben we hoge verwachtingen van hen. Omgekeerd mogen medewerkers hoge eisen stellen aan ENGIE als werkgever. Samen werken we aan duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld in een pilot met Synergy.

Duurzame Inzetbaarheid is binnen ENGIE gestoeld op 3 pijlers: prestatie, ontwikkeling en vitaliteit. “De primaire verantwoordelijkheid voor gezond gedrag en het verbeteren van prestaties ligt bij de medewerker. Die moet zelf de regie pakken. Zijn of haar leidinggevende heeft een stimulerende, faciliterende rol”, licht Corien van Antwerpen, Arboverpleegkundige bij ENGIE Services Zuid toe. “Het is van essentieel belang dat beiden in gesprek blijven, bij voorkeur op initiatief van de medewerker.” 

Synergie tussen medewerker en leidinggevende 

Om die dialoog tussen medewerker en leidinggevende te ondersteunen en verbeteren gaat ENGIE werken met de tool Synergy. Het doel is niet alleen om de kennis over Duurzame Inzetbaarheid te vergroten; Synergy verhoogt ook daadwerkelijk de prestaties en vergroot de inzetbaarheid van medewerkers.  

Eerste resultaten 

Inmiddels hebben bij ENGIE Services Zuid 405 medewerkers gesprekken gevoerd met hun leidinggevenden over hun duurzame inzetbaarheid. Een meerderheid voelt zich meer gemotiveerd na deze dialoog en geeft aan zich ondersteund te voelen door de leidinggevende om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Veel medewerkers zijn ook zelf actief gestart. Inmiddels zijn er meer dan 260 informatie- of hulpprogramma’s gevolgd op het online platform. Op basis van deze eerste feedback wordt het Synergy programma verder geoptimaliseerd om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van de deelnemers en invulling te geven aan onze ambities op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  

 

Foto: Invitra