MVO
Grondstoffengebruik

Verduurzaming is het uitgangspunt in ons gebruik van alle grondstoffen en materialen bij onze werkzaamheden. Van intern gebruik tot het gebruik van grondstoffen bij de klant en van duurzame inkoop tot het zoeken naar de juiste herbestemming voor producten en materialen na het eerste gebruik. Het spreekt voor zich dat samenwerking daarvoor essentieel is, zowel binnen de eigen organisatie als met leveranciers, partners en klanten.

Als het gaat om grondstoffenverbruik heeft ENGIE Nederland een stevige ambitie:

“In 2030 verbruiken we 50% minder primaire grondstoffen.”

De werkgroep MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen), het team van milieucoördinatoren en het ambassadeursnetwerk CE (Circulaire Economie) gaan inhoudelijk aan de slag met het vraagstuk hoe ENGIE Nederland zo duurzaam mogelijk om kan gaan met grondstoffen. Op de korte termijn hebben wij drie thema’s benoemd waar we de focus op leggen:

  1. Maximale afvalscheiding ten behoeve van recycling;
  2. Bepalen waar in onze organisatie prioriteiten liggen voor het gebruik van duurzame grondstoffen. Dit vergt inventarisatie via een massabalans;
  3. Ontwikkeling van kennis en ervaring rondom het thema circulariteit.

Massabalans

Met een massabalans of materialenbalans creëren we een overzicht van de producten die bij ENGIE binnenkomen en die wij gebruiken om ons werk te kunnen doen. In eerste instantie kijken we naar de omvang van de stromen en de impact die deze productstromen hebben. Hierdoor kunnen we prioriteren welke productstromen als eerste circulair gemaakt moeten én kunnen worden.

Circulair businessmodel voor ENGIE

We herkennen in de maatschappij de trend die ingezet is richting een focus op gebruik in plaats van bezit. We verkennen nu wat een circulair systeem betekent voor onze organisatie. We onderzoeken hoe circulariteit tot waardevermeerdering kan leiden voor ENGIE en de rest van de waardeketen. Door middel van een ambassadeursnetwerk brengen we kennis bijeen en bouwen we voort op wat we al uitgezocht hebben. De transitie naar een circulaire manier van werken brengt een fundamentele verandering met zich mee en zorgt ervoor dat we op een andere manier gaan samenwerken met onze ketenpartners. In 2018 zijn we verder gegaan met het inventariseren van kansen op het gebied van circulariteit, in samenwerking met klanten en leveranciers. Daarnaast is een eerste versie van onze materiaalbalans opgesteld en zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van maatregelen om afval beter te scheiden aan de bron. 

Ketenverantwoordelijkheid

Binnen de keten wil ENGIE de aanjager zijn op het thema duurzaamheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en betrekken ook onze partners en leveranciers in de keten om duurzame oplossingen te realiseren voor onze opdrachtgevers. Het verantwoord omgaan met grondstoffen – en het liefst zelfs circulair aanbieden van onze producten en diensten – kunnen we alleen realiseren als we samenwerken met alle partners binnen de keten. 

 

1360px_2017-2