MVO
Integriteit

Om duurzaam te handelen, moeten we bewuste, eerlijke keuzes maken, die zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening.

Wij werken vanuit een gestructureerde en integrale aanpak. Zo zijn onze visie, normen en waarden vastgelegd in onze bedrijfscode en besteden we op vele manieren aandacht aan het onderwerp binnen de organisatie. Dat doen we met een heldere ambitie:

“ENGIE streeft  naar een integriteitscultuur waarin men open is over integriteit en elkaar bewust helpt bij integer handelen. ENGIE-medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden. ENGIE handhaaft haar beleid en is hierop aanspreekbaar.”

ENGIE gebruikt het Stimuleringskader Integere organisaties als handvat om integriteitsmanagement in te richten. Jaarlijks stellen we een integriteitsmanagementprogramma op, waarin we bepalen waar we staan, waar we naartoe willen en welke acties nodig zijn om daar te komen. Het Executive Committee bespreekt het plan en geeft akkoord op de inhoud.

Zero tolerance

Eén van die acties voor 2017 was de organisatie van de training ‘Integriteit op tafel’ voor leidinggevenden, om integriteit concreet te maken op de werkvloer. In deze training bespreken we de eigen rol van medewerkers en laten we zien welke verantwoordelijkheden we hebben naar elkaar en naar buiten toe. Daarnaast heeft ENGIE een integriteitskompas ontwikkeld, dat medewerkers richtlijnen geeft om integer te handelen. Ook bestaan er e-learningmodules met betrekking tot integriteit. Standaard is bovendien de jaarlijkse interne self assessment en aanvullend de periodieke audit vanuit de ENGIE Group. Ieder ENGIE-bedrijf wordt daarin getoetst op de algemeen geldende integriteitsmaatregelen van de ENGIE Group. Het beleid is duidelijk: zero tolerance met name op het vlak van fraude en corruptie. Plus een absolute verbintenis op het vlak van het respecteren van de ethische regels van de landen waarin we actief zijn en de regels die we zelf hebben vastgelegd.

Zeven integriteitsambassadeurs verankeren integer handelen

Om integriteit verder handen en voeten te geven binnen de organisatie, zette ENGIE een integriteitsambassadeursnetwerk op dat in 2018 verder vorm moet krijgen. Een groep van zeven integriteitsambassadeurs – ieder ENGIE-bedrijf heeft een eigen ambassadeur – werkt op basis van bestaande regelingen en afspraken samen om integer handelen verder te verankeren binnen het gehele bedrijf. Hun belangrijkste taken zijn:

  • Borgen van de regels en afspraken rondom integer handelen binnen de (regio)bedrijven;
  • Realiseren van een minimumniveau aan integriteitsmanagement;
  • Delen van kennis over integer handelen, integriteitsmanagement en integriteitsschendingen.

‘Integriteit op tafel’: hoe integriteit…

Lees meer