De vraag naar de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt groeit sinds het ontstaan van de Participatiewet. Daarnaast wilde ENGIE vanuit de intrinsieke motivatie om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te bieden, de mogelijkheden verkennen. In 2017 heeft ENGIE hiervoor opnieuw nauw samengewerkt met Locus, een organisatie die bedrijven adviseert en ondersteunt bij het invullen van inclusief werkgeverschap.

Locus gaat uit van het principe ‘Groot denken, klein beginnen en daarna opschalen’ en organiseerde met ENGIE daarom een aantal pilots met social return in de regiobedrijven.

Handen en voeten aan inclusief werkgeverschap

Een van de pilots vond plaats in Alkmaar. Hier startte ENGIE Services West met de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in het werkveld van ENGIE. Locus begeleidde de pilot. Esther van der Ploeg van Locus Netwerk: “Om tot uniformiteit te komen wil ENGIE graag de activiteiten per vestiging bundelen en met één netwerkpartner of contactpersoon werken, die als het ware als ‘makelaar’ een rol speelt tussen de gemeente, UWV en ENGIE. Onze rol is om daar een verbinding te leggen. Door vervolgens het proces en de wederzijdse verwachtingen met elkaar te bespreken, leggen we de basis voor een duurzame samenwerking.”

Complexiteit beheersbaar houden

De pilot in Alkmaar is inmiddels omgezet in een succesvolle samenwerking met de gemeente Haarlem. Locus heeft ENGIE geholpen om de complexiteit beheersbaar te houden en uniformiteit over de regio’s te bewaren. Zij hebben de expertise in huis die wij op dit moment nog niet hebben. Bovendien heeft Locus een waardevol netwerk van partners voor social return waar ENGIE op deze manier op aan kan haken. Die hulp stelde ons in staat om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan inclusie.

Verbinding

Locus verbond ENGIE ook aan de pilot Schiphol Inclusief, waarin meerdere partijen samenwerken om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werkzaamheden op de luchthaven in te zetten. Esther van der Ploeg van Locus Netwerk is veelal de verbinder tussen ENGIE en de betrokken partners. Door het leggen van de juiste verbindingen proberen we stapsgewijs te ontwikkelen. 

Inclusieve onderneming: de uitdaging

Inclusie is een groots thema. Voldoen aan de verplichtingen vanuit de Participatiewet, bijvoorbeeld in tenders waar ENGIE op inschrijft, is iets heel anders dan een inclusieve onderneming zijn. We hebben zeker de ambitie om dat te worden, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we nog een lange weg te gaan hebben. We starten klein om het onderwerp goed uit te kunnen diepen. Uit pilots komen situaties en issues naar voren die op grote schaal te complex zijn. Vanuit een pilot kunnen we processen aanpassen en sneller kortetermijnsuccessen boeken, zoals het realiseren van een aantal plaatsingen. Het hogere doel is dat de pilots bijdragen aan het volwassen maken van het onderwerp inclusie binnen de organisatie.