Met de productie van groen gas op industriële schaal zetten we grote stappen in de gehele transitie naar een fossielvrije energievoorziening. Groen gas biedt vele mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld als brandstof in het (bus)vervoer, maar ook als duurzaam alternatief voor bedrijven die nu aardgas als grondstof gebruiken. De uitdaging is echter om de houding van omwonenden tegenover groen gas positief te beïnvloeden.

groen-Gas-Gelderland

Ervaring opdoen in eerste groengasinstallatie

In 2017 werd Groen Gas Gelderland in bedrijf genomen; de eerste groengasinstallatie voor ENGIE. Deze co-vergister zet mest en biomassa om in groen gas. Het groene gas wordt in het aardgasnetwerk geïnjecteerd en is dan beschikbaar voor de omgeving. Met dit project wil ENGIE een industriële norm neerzetten en ervaring opdoen die we bij volgende co-vergistingsprojecten kunnen toepassen. Tijdens de ingebruikname van de installatie ontstond er geuroverlast voor omwonenden. ENGIE is als medeaandeelhouder direct gestart met het betrekken en informeren van de omgeving en houdt omwonenden op de hoogte via onder meer informatiebijeenkomsten, een website en nieuwsbrief. Er is bovendien besloten om extra te investeren in luchtwassing, waarmee het probleem verleden tijd moet zijn.

Procedures en draagvlak in Friese dorpen 

In 2017 had ENGIE plannen gereed voor de realisatie van groengasinstallaties in Burgum en Marrum. Met de realisatie van twee nieuwe co-vergisters in het noorden zou ENGIE een forse bijdrage kunnen leveren aan de vergroening van de energiehuishouding. Voor de besluitvorming bij dergelijke trajecten is instemming van het bevoegd gezag nodig. Zolang de formele procedures nog niet zijn afgerond, is het verkrijgen van draagvlak onder bewoners essentieel. ENGIE informeerde de omgeving over de plannen en ging de dialoog aan, maar de betrokken partijen kwamen helaas niet nader tot elkaar. De omgeving bleef weerstand houden tegen de komst van een grootschalige duurzame energieopwekking in hun dorp vanwege zorg over geuroverlast, transporten en verkeersveiligheid. ENGIE besloot de plannen voor de ontwikkeling van deze groengasinstallaties te staken. Een deel van de formele procedures moest nog worden doorlopen. Een lange juridische strijd door tegenstanders is voor niemand wenselijk en komt zeker niet ten goede aan de energietransitie. ENGIE heeft de aandacht vervolgens gericht op de duurzame projecten die wel op korte termijn kunnen worden gerealiseerd en bijdragen aan de verduurzaming.