Bij alle werkzaamheden die we uitvoeren staat de veiligheid van onze medewerkers voorop. Toch vinden er elk jaar incidenten plaats, waardoor die veiligheid in gevaar kan komen. Elk ongeval wordt onderzocht met als doel ervan te leren en passende preventieve maatregelen te kunnen nemen.

HiPo1360x500

ENGIE hecht veel waarde aan een cultuur waarin medewerkers zich vrij en gestimuleerd voelen om alle veiligheidsincidenten te melden. Alleen dan kunnen we optimaal voor onze mensen zorgen. Incidenten worden geclassificeerd aan de hand van de waarschijnlijkheid en de ernst van de gevolgen. Als er sprake is van incidenten met kans op grote impact spreken we van een HiPo (High Potential). In 2017 zijn 19 potentieel hoge risico’s geïnventariseerd.

Trendanalyse biedt inzicht

Door het melden van deze incidenten krijgen we een beter beeld van de veiligheid binnen ons bedrijf. Om ook een goed inzicht te krijgen in de belangrijkste risico’s die onze medewerkers mogelijk lopen, hebben we in 2017 voor het eerst een trendanalyse uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat werken op hoogte, vallende objecten, onvoldoende veiligstellen en het werken met gevaarlijke werktuigen de grootste risico’s bij het werken binnen ENGIE zijn. Om medewerkers een duidelijke uitleg over de risico's en de te nemen maatregelen te geven, worden toolboxen ontwikkeld.  Aan deze eerste stap op weg naar het voorkomen van ongevallen werken we samen vanuit de BU Benelux.

Potentieel hoge risico’s voorkomen

Het is een eerste stap om de risico’s in kaart te hebben. Maar de echte uitdaging is om vervolgens adequate generieke verbetermaatregelen te bedenken, die in alle bedrijfsonderdelen kunnen worden toegepast om ongevallen te voorkomen. Speciaal voor deze potentieel hoge risico’s zijn veiligheidskundigen binnen ENGIE aangewezen en is een procedure opgesteld om een goede analyse te kunnen uitvoeren en passende maatregelen te kunnen formuleren. De communicatie rondom deze maatregelen en de borging van de implementatie zijn aandachtspunten die in 2018 op de agenda staan.