MVO
Stakeholderengagement

De energietransitie heeft een significante verschuiving van centrale naar decentrale energieproductie tot gevolg. Opwekking van energie vindt daarmee steeds meer lokaal plaats. ENGIE ziet hierdoor het aantal en de diversiteit van haar stakeholders aanzienlijk groeien.

Bovendien wordt de rol van deze stakeholders steeds belangrijker. De wijze waarop stakeholders denken over ENGIE en hoe zij zich betrokken en gehoord voelen, draagt mede bij aan het slagen van onze projecten en onze missie om de energietransitie te versnellen. Stakeholderengagement gaat dan ook over de manier waarop ENGIE relaties opbouwt, omgaat met belangen van stakeholders en draagvlak en meerwaarde voor de omgeving creëert. Met als doel gedragen en succesvolle projecten met een positief imago, beeldvorming en vertrouwen.

“ENGIE committeert zich aan het creëren van waarde voor alle relevante stakeholders door bij het genereren van duurzame oplossingen actief, tijdig en op gepaste wijze in dialoog te treden met die stakeholders.”

Om stakeholder engagement naar een hoger niveau te tillen, is het van belang om vroegtijdig de interactie met de omgeving aan te gaan en zo te achterhalen wat de belangen zijn van de verschillende stakeholders.

Stakeholder engagement: gangbare praktijk

De aandacht voor stakeholder engagement neemt op alle niveaus in de energiesector en daarbuiten toe. Bij ENGIE zijn stakeholdermanagers werkzaam die met verschillende collega’s werken aan een zo goed mogelijke verbinding tussen de projecten en hun omgeving.

Het team stakeholdermanagers stimuleert de interactie met de omgeving en voorziet in tools en concrete stakeholderondersteuning bij projecten. Intern worden best-practices en ervaringen gedeeld. Bij ieder projectplan moet een paragraaf zijn opgenomen die ingaat op de belangen van de omgeving en een inventarisatie van de stakeholders. Afhankelijk van het project, ondersteunen onze stakeholdermanagers in het werken met stakeholdermapping tools, het signaleren van ontwikkelingen in de publieke omgeving en omgevingscommunicatie.

 

Stakeholder engagement is belangrijk

“We beseffen dat onze activiteiten grote impact kunnen hebben op de omgeving. Daarom is het essentieel dat we steeds blijven uitleggen waarom en hoe we iets doen, en op welke manier we rekenschap geven van onze impact. Dus wat doen we om een gedragen duurzaam resultaat neer te zetten. We moeten van elkaar leren, kijken naar wat we doen vanuit verschillende perspectieven. Een project is pas echt succesvol als het gedragen wordt door de omgeving” zegt Elwin Delfgaauw, directeur Regulatory Affairs & Public Affairs.

Sloop Centrale Harculo geeft energietransitie…

 

 

Lees meer