Voor economische groei en welvaart is een betrouwbare energievoorziening nodig. Fossiele brandstoffen zorgen voor deze betrouwbaarheid, maar hebben ook een belangrijk nadeel: ze zijn de grootste veroorzaker van het broeikaseffect. Op dit moment is het technisch en economisch nog niet mogelijk om alleen met duurzame energiebronnen energie op te wekken. Grote centrales blijven daardoor nog jaren nodig.

Juiste-energiemix

Energietransitie

In drie jaar tijd zal de ENGIE Groep voor € 15 miljard aan fossiele productiemiddelen afstoten en € 21 miljard investeren in duurzame lokale opwekking. De Groep heeft wereldwijd al enkele kolencentrales afgestoten of gesloten en wil niet meer investeren in nieuw te bouwen kolencentrales. Wij zijn ons bewust van de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en daarmee de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Om dit te bereiken is in de hele maatschappij een energietransitie nodig die niet van vandaag op morgen te realiseren valt. Toch willen we schone energie leveren en werken aan een merkbare CO2-reductie.

ENGIE wekt in Nederland met vier bronnen elektriciteit op: zon, wind, gas en kolen. Deze vier bronnen combineren we slim. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten ook elektriciteit hebben, als het niet waait en dat energie beschikbaar, betaalbaar en duurzaam is.

Zon

Zonnepanelen nemen in Nederland een vlucht. Wij bieden klanten ondersteuning bij het maken van de juiste keuze over zonne-energie en het installeren van panelen. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden zonnestroom af te nemen van de zonneparken die we ontwikkelen.

Wind

Bij de opwekking van elektriciteit met windturbines komt geen CO2 vrij én wind is gratis. Op het terrein van de Eemscentrale en in Delfzijl hebben we inmiddels 21 windmolens, met een totaal opgesteld vermogen van 56 MW: goed voor groene stroom voor zo’n 45.000 huishoudens. In 2020 willen we 600 MW energie produceren met wind.

Gas*

Als de vraag naar energie een piek beleeft (bijvoorbeeld als het heel koud is), of als het aanbod van wind- en zonne-energie terugvalt, kan een gascentrale snel bij geschakeld worden. Van alle fossiele brandstoffen is gas de schoonste. Met de ontwikkeling van duurzame opwekking van elektriciteit en in de toekomst ook opslagcapaciteit zal de rol van gas in de elektriciteitsvoorziening steeds kleiner worden.

Kolen*

Kolencentrales zijn nodig om energie beschikbaar en betaalbaar te houden voor onze klanten. Bovendien investeren wij in hightech centrales met een hoge efficiëntie (waardoor minder kolen nodig zijn) en een lagere uitstoot. Samen met andere energiebedrijven leveren we jaarlijks een rapportage van de herkomst van de gebruikte kolen. Dit is afgesproken in een convenant tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse energiebedrijven. Lees hier de definitieve voortgangsrapportage Steenkoolconvenant 2018 en de actiepunten afgesproken voor 2018.

De ENGIE Groep is daarnaast een van de oprichters van het Bettercoal-initiatief, een wereldwijd non-profit initiatief van de grootste Europese energiebedrijven. Het doel is om de verantwoordelijkheid van bedrijven in de toeleveringsketen voor steenkool te verbeteren, met een specifieke focus op de mijnen zelf.

 

* De gas- en kolencentrales zijn onderdeel van ENGIE Generation en vallen buiten de scope van de MVO-rapportage van ENGIE Services en ENGIE Energie (samen ENGIE Nederland). Dat geldt ook voor de activiteiten die de ENGIE Groep in Nederland ontplooit vanuit de business units ENGIE E&P, ENGIE Fabricom en ENGIE Laborelec. Voor meer informatie over ENGIE-entiteiten verwijzen we naar de website van de ENGIE Groep.