MVO
CO₂ en energie

Door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas, is de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen, waardoor het klimaat van de aarde aan het veranderen is. CO₂ is namelijk het voornaamste broeikasgas.

ENGIE wil bijdragen aan een duurzamere samenleving. Het terugbrengen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is daar een onderdeel van. Daarvoor hanteert ENGIE Services sinds 2014 de CO2-prestatieladder als middel om emissies door haar bedrijven te reduceren.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

Het doel van de ladder is

  1. bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en
  2. permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om
  3. die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien
  4. de verworven kennis transparant te delen en
  5. samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Bron: SKAO.nl

Inzicht, reductiedoelstellingen, voortgang en activiteiten CO2 reductie

Onderstaand kunt u lezen wat de footprint van ENGIE Services is, welke reductiedoelstellingen wij hebben geformuleerd, welke voortgang er wordt geboekt en welke maatregelen worden getroffen. Hiermee communiceren wij halfjaarlijks intern en extern, aan onze medewerkers en stakeholders, de stand van zaken omtrent de CO2-prestatieladder.

ENGIE Services Nederland NV niveau 5

Deelname keteninitiatieven 

Archief Voortgangsrapportages CO2-reductiebeleid

Voortgangsrapportages uit eerdere jaren hebben wij verzameld in dit archief