MVO
Inclusie

ENGIE stelt zich de komende jaren ten doel om al zijn kennis en expertise te bundelen in een totaalaanbod dat bedrijven en overheden helpt in de transitie naar een CO2-neutrale wereld. Dit strategische doel vat ENGIE samen als ‘zero-carbon transition as a service’. Om deze strategie te realiseren, investeert ENGIE in een constructief HR-beleid dat is gericht op een inclusiviteitsklimaat, diversiteit aan mensen en talenten, zelfontplooiing en samenwerking.

Voor het thema inclusief klimaat hanteert ENGIE dan ook de volgende ambitie:

ENGIE streeft naar het creëren van een inclusief klimaat zodat medewerkers zich veilig en vrij voelen, met ruimte en respect voor persoonlijke normen en waarden en diverse teams beter presteren.

Wisselwerking
Bij ENGIE geloven we sterk in de wisselwerking tussen het begrip inclusiviteit en diversiteit. We weten dat een homogene groep zeer vertrouwd en veilig kan voelen, maar ook dat een heterogene groep sneller leert, beter presteert en veranderingen makkelijker adopteert. Diversiteit is dus noodzakelijk om de verandering naar een inclusief klimaat te verzorgen. Vice versa is het zo dat het werken met diverse teams alleen slaagt als deze in een veilige omgeving opereren waarin men zich vrij voelt om te kunnen samenwerken. Kortom, het een kan niet zonder het ander. Deze wisselwerking heeft dan ook geleid tot de volgende werkwijze. 

Hoe gaan we te werk
Hoewel het thema al geruime tijd op de agenda stond bij ENGIE, zetten we in 2020 de volgende stap. Het doel is om meer structuur aan te brengen in onze manier van werken rondom dit thema. Hiervoor werken we samen met de Nederlandse Inclusiviteits Monitor (NIM) en starten we met het uitvoeren van een nulmeting. Met behulp van een ‘beleidsscan’ en een ‘medewerkersscan’ krijgen we een goed beeld van hoe inclusief het klimaat bij ENGIE op dit moment is. Op basis van de uitkomsten kunnen we makkelijker de juiste maatregelen bepalen die nodig zijn om te verbeteren.

Tegelijkertijd zetten we ook een eerste stap op het gebied van diversiteit (om de transitie naar een inclusief klimaat te initiëren). De focus ligt om te beginnen op de man-vrouw verhouding binnen ENGIE Nederland. Hiervoor zijn de volgende lange termijn doelstellingen gesteld:

  • 50% vrouwen op managementniveau in 2030
  • 30% vrouwen in senior management in 2030
  • 25% vrouwen in de top 20 in 2030

Vervolg
In 2020 verwachten we de resultaten van de beleidsscan en de medewerkersscan op het gebied van een inclusief klimaat. Daarnaast werken we aan het meetbaar maken van het thema inclusie en diversiteit en onderzoeken we hoe progressie het beste meetbaar gemaakt kan worden, opdat we beter kunnen sturen. We richten ons in 2020 met name op het vergroten van bewustwording binnen ENGIE NL. Het onderwerp krijgt expliciet een plek in verschillende bedrijfsprocessen en overleggen.