MVO
Markt

60% van onze omzet koopt ENGIE in. Als wij willen verduurzamen kunnen we dat dus niet zonder onze leveranciers. En onze klanten kunnen niet verduurzamen zonder dat wij dat doen. Met andere woorden: verduurzamen is een verantwoordelijkheid van de gehele keten.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen doen wij dan ook vanuit de ambitie die we onder Ketenverantwoordelijkheid hebben geformuleerd:

“Om haar verantwoordelijkheid te nemen in de keten, ambieert ENGIE om de meest duurzame oplossingen in de markt aan te kunnen bieden in termen van People, Planet & Profit. Hiervoor is ENGIE actief op zoek naar samenwerkingsrelaties in de gehele waardeketen, waarin gevraagd én ongevraagd waarde wordt gecreëerd voor de klant, ENGIE en leveranciers.”

Vanuit de behoefte om onze waarde in termen van MVO meetbaar te maken, gaan we proactief op zoek naar een (lange termijn) relatie met leveranciers die aantoonbaar een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame oplossing voor de klant. In 2019 zal een werkgroep het duurzaam inkoopbeleid van ENGIE gaan formaliseren. Hiervoor verzamelen zij interne en externe informatie op het gebied van duurzaam inkopen en toetsen zij dit in de praktijk. Dit zal ons helpen om richting klanten te laten zien hoe wij duurzaamheid samen met ketenpartners toepassen. 

Ontwikkelingen circulariteit

In 2017 is het leveranciersbeoordelingssysteem vernieuwd, met daarin een concrete duurzaamheidsparagraaf. Het afgelopen jaar is hier data in verzameld, welke geanalyseerd dient te worden. De bovengenoemde werkgroep zal mede op basis van deze informatie aan het duurzaam inkoopbeleid werken. 

In 2018 is er in het kader van MVI een aantal initiatieven ontplooid omtrent het thema 'Grondstoffengebruik en Circulaire Economie'. Zo heeft onze leverancier, in samenwerking met ENGIE, een circulaire schoen ontwikkeld. Daarnaast is er in een Living Lab Bouwstof gewerkt aan circulaire productontwikkeling, samen met enkele leveranciers, met als doel deze in te zetten in de praktijk. Ook is er in de ontwikkeling van de materiaalbalans van ENGIE, contact gezocht met leveranciers om te bepalen hoe deze eruit ziet.