MVO
Integriteit

Om duurzaam te handelen, moeten we bewuste, eerlijke keuzes maken, die zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Integriteit is een thema dat om blijvende aandacht vraagt en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening.

Wij werken vanuit een gestructureerde en integrale aanpak. Zo zijn onze visie, normen en waarden vastgelegd in onze bedrijfscode en besteden we op vele manieren aandacht aan het onderwerp binnen de organisatie. Dat doen we met een heldere ambitie:

“ENGIE streeft  naar een integriteitscultuur waarin men open is over integriteit en elkaar bewust helpt bij integer handelen. ENGIE-medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden. ENGIE handhaaft haar beleid en is hierop aanspreekbaar.”

ENGIE gebruikt het Stimuleringskader Integere organisaties als handvat om integriteitsmanagement in te richten. Jaarlijks stellen we een integriteitsmanagementprogramma op, waarin we bepalen waar we staan, waar we naartoe willen en welke acties nodig zijn om daar te komen. Het Executive Committee bespreekt het plan en geeft akkoord op de inhoud.

Ondersteunend integer handelen

In 2017 is de training ‘Integriteit op tafel’ gelanceerd, om integriteit concreet te maken op de werkvloer. De training is ook in 2018 aan een groep leidinggevende gegeven, wordt als zeer positief geëvalueerd en wordt in 2019 ook aangeboden. Naast deze training zijn er voor alle medewerkers e-learningmodules beschikbaar over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan fraude en integriteit, bijvoorbeeld over de klokkenluidersprocedure en de geschenkenregeling.

Standaard is bovendien de jaarlijkse interne self assessment en aanvullend de periodieke audit vanuit de ENGIE Group. Ieder ENGIE-bedrijf wordt daarin getoetst op de algemeen geldende integriteitsmaatregelen van de ENGIE Group. Het beleid is duidelijk: zero tolerance met name op het vlak van fraude en corruptie. Plus een absolute verbintenis op het vlak van het respecteren van de ethische regels van de landen waarin we actief zijn en de regels die we zelf hebben vastgelegd. In 2018 is uit de ENGIE Group audit gebleken dat de geïmplementeerde integriteitsmaatregelen adequaat werken. In aanvulling daarop is de integriteitsscan die is ontwikkeld voor ENGIE Services NL NV in de audit als best practice binnen de ENGIE Group aangemerkt. De integriteitsscan is opgezet om bewustzijn te creëren over integer handelen bij medewerkers. Met deze preventieve scan wordt op basis van een analyse van de integriteitsrisico’s beoordeeld in hoeverre deze voldoende zijn gemitigeerd en worden er aanbevelingen gedaan om integriteitsincidenten te voorkomen. Op deze wijze wordt aandacht gegeven aan integriteitsrisico’s en de wijze waarop medewerkers hiermee in de dagelijkse praktijk in aanraking kunnen komen en hiermee om kunnen gaan.