ENGIE Services Nederland hanteert sinds 2014 de CO2-prestatieladder als middel om CO2 emissies door haar bedrijven te reduceren.

ENGIE Services ontplooit diverse initiatieven om tot een betere wereld te komen. Uitgangspunt hierbij is een goede balans tussen mensen, omgeving en groei/winst (mens, milieu, markt en maatschappij). Zie hiervoor ook onze Beleidsverklaring Duurzaamheid en ons duurzaamheidsverslag.

ENGIE Services wil bijdragen aan een duurzamere samenleving door het toepassen van slimme technische oplossingen. Het terugbrengen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is daar een onderdeel van. Door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas, is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen waardoor het klimaat van de aarde aan het veranderen is. Reden genoeg om onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen: CO2 is namelijk het voornaamste broeikasgas. Daarom hanteert ENGIE Services Nederland N.V. sinds 2014 de CO2 prestatieladder als middel om CO2 emissies door haar bedrijven te reduceren. 

Wat is de CO2-Prestatieladder?

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
(Bron: SKAO.nl) 

Inzicht, reductiedoelstellingen, voortgang en activiteiten CO2 reductie

Onderstaand kunt u lezen wat de footprint van ENGIE Services Nederland NV is, welke reductiedoelstellingen wij hebben geformuleerd, welke voortgang er wordt geboekt en welke maatregelen worden getroffen. Hiermee communiceren wij halfjaarlijks intern en extern, aan onze medewerkers en stakeholders, de stand van zaken omtrent  de CO2 prestatieladder. Mocht u ook ideeën hebben hoe wij onze footprint verder kunnen verkleinen, dan komen wij graag met u in contact. 

ENGIE Services Nederland NV niveau 5

Deelname keteninitiatieven 

Archief Voortgangsrapportages CO2-reductiebeleid

Voortgangsrapportages uit eerdere jaren hebben wij verzameld in dit archief